M88 Backup URL English Chinese Thailand Vietnam Indonesia Khmer

Website dự phòng tạm thời ngày

Website cược trên di động tạm thời ngày

EMAIL

viet_cs@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu Dịch vụ Thành viên.

rewards@m88.com
Xin vui lòng sữ dụng địa chỉ này cho tất cả thành viên thắc mắc về Điểm Thưởng.
  csmanager@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này để phản hồi, đề xuất, khen ngợi, bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết hoặc chưa được giải thích thỏa đáng. Chúng tôi sẽ trả lời quý khách trong vòng 24 giờ.
TRÒ CHUYỆN

Live Help
SỐ ĐIỆN THOẠI

(84) 1694 362 900
(Vui lòng nhắn tin chúng tôi sẽ liên hệ đến Quý Khách ngay khi có thể)
   
(0044) 2035 1533 38
(Vui lòng gọi, chúng tôi sẽ liên hệ đến Quý Khách ngay khi có thể, có thể tính phí)
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết